Illa San Simon
Maximum seats: Fishing: 10 / excursion: 10